به نام خدای بهارآفرین
بهارآفرین را هزار آفرین

فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی بر شما خجسته باد.
صد البته، امسال، بهار در بهار است…..
تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت خجسته باد.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز