برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

****

هر روزتان بهاری و بهارتان جاودانه باد

سال نو مبارک