برای ورود به این دوره کلیک کنید

 

آنچه در این دوره خواهید دید:
مقدمه
مهارت خودآگاهی
اجزای خود آگاهی
شناخت ویژگی های خود

۱- شناخت ویژگیهای هیجانی یا احساسی
۲- شناخت ویژگیهای رفتاری
۳- شناخت ویژگی های جسمانی

شناخت توانایی ها و مهارت های خود
شناخت نقاط ضعف خود
شناخت افکار و احساسات
شناخت باورها و ارزشهای خود
برخی از عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی
مهارت همدلی
اهمیت همدلی در زندگی
کاربرد همدلی
راههای رسیدن به همدلی

۱- تمرین

مهارت مقابله با هیجان
هیجان و احساس
افکار و نقش آن در شکل گیری هیجانات و احساسات
هوش هیجانی چیست ؟
راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند

۱- راهبردهای شناختی
۲- راهبردهای رفتاری

راهبردهای مقابله با عصبانیت و خشم
راهبردهای مقابله با غمگینی

۱- تمرین

مهارت مقابله با استرس
ویژگیهای محرک استرس زا
ویژگیهای شخصی
حمایت های اجتماعی

۱- راهبردهای مقابله ای

نشانه های استرس
مقابله با استرس
توصیه هایی برای مقاومت در برابر استرس

۱- تمرین

مهارت روابط بین فردی
عناصر تشکیل دهنده ارتباط
اصول حاکم بر ارتباط میان فردی
موانع برقراری ارتباط
عناصر اصلی ارتباط (کلامی – غیر کلامی )
سبک های ارتباطی
توصیه های کلی
مهارت ارتباط مؤثر اجتماعی
مهارت مشارکت در گفتگو

۱- مهارت غیر کلامی
۲- مهارت صحبت کردن
۳- مهارت گوش دادن فعال

جرأتمندی
دوست یابی
مهارت تفکر خلاق
فواید تفکر خلاق
عناصر و عوامل اصلی خلاقیت
مهارت خلاقیت با ارزشهای فکری زیر توأم است
اجزای خلاقیت و راههای پرورش آن
موانع خلاقیت

۱- تمرین

مهارت تفکر نقادانه
کاربرد مهارت تفکر نقادانه
اصول تفکر نقادانه
فعالیتهای تشکیل دهنده ی تفکر نقادانه

۱- تمرین

مهارت حل مسئله
گامهای حل مسئله
عوامل بازدارنده حل مسئله
مهارت تصمیم گیری
مهارت های لازم برای تصمیم گیری مؤثر
عوامل شخصی مؤثر در تصمیم گیری
مراحل تصمیم گیری منطقی
شیوه های مختلف تصمیم گیری