برای ورود به این دوره کلیک کنید
آنچه در این دوره خواهید دید:
 •  مقدمه
 • رویکرد سازمان یافته به تصمیم گیری
 • مراحل تصمیم‌گیری
 •  نکات کلیدی
 •  آزمون ارزیابی مهارت تصمیم‌گیری
 • مفاهیم آزمون
 • نکات کلیدی
 • تصمیم گیری در هنگام عدم قطعیت

۱       کمّی کردن ویژگی های غیر عددی

۲       نگاهی به آینده های متفاوت

۳       نکات کلیدی

 • انتخاب میان گزینه های مختلف

۱       تحلیل شبکه

۲       نکات کلیدی

۳       تحلیل مقایسه جفتی

۴       نکات کلیدی

 • فرایند سلسله مراتب تحلیلی

۱       جمع میان معیارهای کیفی و کمّی

۲       مراحل فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHA)

۳       نکات کلیدی

۴       تحلیل توأم (تحلیل مشترک)

۵       تحلیل مشترک چیست؟

۶       مراحل انجام تحلیل مشترک

۷       نکات کلیدی

 •  تحلیل پارتو (Pareto Analysis)

۱       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۲       نکات کلیدی

 • درخت های تصمیم‌گیری

۱       ارزیابی درخت تصمیم

۲       محاسبه ارزش های درخت تصمیم

۳       محاسبه ارزش گره های نتیجه نامعین

۴       محاسبه ارزش گره های تصمیم

۵       نکات کلیدی

 • ماتریس برنامه ریزی راهبردی بصورت کمی (QSPM)

۱       مروری بر اجزای ماتریس QSPM

۲       مراحل تهیه یک ماتریس QSPM

۲-۲  گام اول: تهیه فهرست عوامل ضروری موفقیت

۲-۳ گام دوم: تعیین وزن ها

۲-۴  گام سوم: تهیه فهرست راهبردها

۲-۵  گام چهارم: امتیاز دادن به جذابیت

۲-۶ گام پنجم: محاسبه امتیازهای موزون جذابیت

۲-۷ گام ششم: محاسبه جمع کل امتیازهای جذابیت

۳      مثال

۴       نکات کلیدی

 • تصمیم گیری در مورد ادامه مسیر

۱       تهیه فیلمنامه مصور

۲       فیلمنامه مصور چیست؟

۳       دیدن همه چیز

۴       چگونه از فیلمنامه مصور استفاده کنیم؟

۴-۱  مراحل تهیه فیلمنامه مصور

۴-۲  گام اول: گام هایتان را ترسیم کنید

۴-۳  گام دوم: گام هایتان را مرتب کنید

۴-۴  گام سوم: سطوح فرعی درست کنید

۴-۵  گام چهارم: در جستجوی مشکلات و موانع باشید

۴-۶ مثال

۴-۷  نکات کلیدی

۴-۸ تحلیل ریسک

۵       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۵-۱ شناسایی تهدیدها

۵-۲ برآورد ریسک

۵-۳ مدیریت ریسک

۵-۴ بازنگری

۶       نکات کلیدی

۶-۱         مثبت، منفی، جالب

۷       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۸       مثال

۹       نکات کلیدی

۹-۱         تحلیل تاثیر

۱۰       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۱۱       چالش تحلیل اثر

۱۱-۱ آماده شدن برای تحلیل تأثیر

۱۱-۲ در مورد حوزه های عمده تحت تأثیر بارش افکار انجام دهید

۱۱-۳ شناسایی تمام حوزه ها

۱۱-۴ ارزیابی تأثیرها

۱۱-۵ مدیریت پیامدها

۱۱-۶   تحلیل هزینه/ فایده

۱۲      مثال

۱۳       نکات کلیدی

۱۳-۱ پیش بینی جریان نقدینگی

۱۴       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۱۵       مثال

۱۶       نکات کلیدی

 •  تصمیم‌گیری بر مبنای ارزش‌ها

۱  ارزش ها چه کمکی به ما می کنند؟

۲  مراحل تعریف ارزش ها

۳  نکات کلیدی

 •    بهبود فرآیند تصمیم گیری

۱    «محتاط» یا «متّهور»

۲       شناخت میزان تمایل به ریسک پذیری

۳      ریسک پذیری و تصمیم گیری

۴       نکات کلیدی

 • پروتکل چهار مربع

۱     مراحل بررسی مساله با استفاده از پروتکل چهار مربع

۱-۱ گام اول: گرد آوردن واقعیت ها

۱-۲ گام دوم: بررسی پاسخ ها در موقعیت های پیشین

۱-۳ گام سوم: درجه مشابهت با موقعیت های پیشین را بسنجید.

۱-۴ گام چهارم: تحلیل موقعیت برای تصمیم گیری

۲      نکات کلیدی

 • پویایی مارپیچی

۱      تشریح ایده پویایی مارپیچی

۲       پویایی مارپیچی: پیوند دو مفهوم

۳       مدل مارپیچ حلزونی

۴       استفاده از پویایی مارپیچی

۵       نکات کلیدی

 • شش کلاه تفکر

۱       چگونه از این ابزار استفاده کنیم

۲      مثال

۳       نکات کلیدی