برای ورود به این دوره کلیک کنید

 

آنچه در این دوره خواهید دید:
مقدمه
آغاز بلوغ جنسی

۱-آغاز بلوغ جنسی (۱)

آناتومی دستگاه تناسلی مرد ۱
آناتومی دستگاه تناسلی مرد ۲
آناتومی دستگاه تناسلی زن ۱
آناتومی دستگاه تناسلی زن ۲
پستان ها
فیزیولوژی فعالیت های جنسی۱
فیزیولوژی فعالیت های جنسی۲
هورمون ها و رفتارهای جنسی
اختلالات عملکرد جنسی

۱- اختلالات میل جنسی
۲- طبقه بندی اختلالات میل جنسی
۳- تظاهرات کاهش میل جنسی

ویژگی های تشخیصی میل جنسی کم کار
تشخیص های افتراقی
معیارهای تشخیص میل جنسی مهار شده
علل فقدان میل جنسی
طبقه بندی اختلالات انگیختگی جنسی

۱- اختلال انگیختگی جنسی زن

۱-۱ علل ناتوانی جنسی در زنان

۲- اختلال نعوظی مرد۱
۳- اختلال نعوظی مرد۲

اختلالات اوج لذت جنسی یا ارگاسم

۱- اختلالات ارگاسم در زنان۱
۲- اختلالات ارگاسم در زنان۲
۳- اختلالات ارگاسم در زنان۳
۴- اختلال ارگاسمی مرد
۵- انزال زودرس

اختلالات درد جنسی

۱- مقاربت دردناک
۲- واژینیسم

اختلالات عملکرد روانی جنسی نامعین یا طبقه بندی نشده
کژکاری های جنسی مربوط به بیماری های جسمانی و بیماری های طبی عمومی۱
کژکاری های جنسی مربوط به بیماری های جسمانی و بیماری های طبی عمومی۲
درمان ناهنجاری ها یا کژکاری های جنسی

۱- درمان ناهنجاری ها یا کژکاری های جنسی(۱)

درمان های دارویی
درمان های هورمونی
درمان های مکانیکی
درمان های جراحی
هویت جنسی و همجنس گرایی
اختلالات انحراف جنسی