برای ورود به این دوره کلیک کنید

 

آنچه در این دوره خواهید دید:
مقدمه
تاریخچه
آسیب شناسی
ایپدمیولوژی
اتیولوژی۱
اتیولوژی ۲
تشخیص
ویژگی های بالینی
اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان
تشخیص افتراقی
خودارزیابی۱
خودارزیابی۲
سیر و پیش آگهی
اختلال استرس پس از سانحه و خانواده PTSD
و اختلالات همراه
اصول کلی درمان
درمان۱
درمان۲
تأثیربخشی درمان
سخن آخر