"پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) "شامل ۲۱ سوال است و نشانگر میزان افسردگی، اضطراب و استرس می باشد.

 

< ورود به پرسشنامه >